L'escola

Ňrgans de Participació


AFA

L'Associació de Famílies d'Alumnes Singuerlín és un organisme de caràcter voluntari integrat per pares, mares i tutors legals dels alumnes matriculats al centre. La finalitat de l'Associació és col·laborar amb la Direcció i el professorat del centre, aportant iniciatives i suggeriments per a la millor formació de l'alumnat, sempre amb el vist-i-plau del centre i sense interferir en la marxa de les tasques escolars ni en les decisions del claustre de professors.

Presidenta de l'AMPA: Sonia Raposo Garcia

Vicepresidenta: Arantxa López Palencia

Tresoreres: Rosa María Martín Sánchez i Edurne Morcillo Romero

Secretàries: Ingrid Borràs Aguade i Noemí Higueras Vázquez

Vocals: Ingrid Borràs Aguade, Laura Fernández Guerra, Laia Hernández Marin, Clara Núñez Fernández, Meritxell Sánchez Armada i  Maria Vera Reina.

Correu electrònic: afa@singuerlin.cat 

 

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació del centre, i està constituït:

La Directora; tres representants del titular del centre; quatre representants del professorat; quatre representants del pares/mares o tutors legals de l'alumnat escollits per i entre ells; dos representants dels alumnes escollits per i entre ells, a partir del primer curs d'Educació Secundària Obligatòria i un representant del personal d'administració i serveis.

La representació de pares i mestres i alumnes, és renoven per meitats cada dos anys. La composició actual és la següent:

Directora del Centre:

            Alba Garcia Ferràs

Representant de la titularitat:

            Enric Grau Martín

    Montserrat Garcia Villatoro

    Antoni Martínez Alonso

Representant dels Professors:

            Oriol Barrachina Carremiñana

            Mari Cruz Garcia Fernández

            Ester Villacampa Megía. 

            Francisco Javier Palomares Andrés

Representants de les famílies:

            Mónica Campanario Marin

            Sara Fernández Osuna

            Ingrid Borràs Aguade

    Clara Núñez Fernández

Representant dels alumnes:

            Iván López Ruíz

            Natàlia Segura Mendieta

Representant del Personal d'A. i S.:

            Carmen Padilla Jordan

Representant de l'Ajuntament:

            Felisa Rodríguez Roldán

El Departament d'Educació ha decidit ajornar un any la renovació dels Consells Escolars dels Centres Educatius. Durant el mes de novembre dels anys parells es duen a terme en els centres educatius les eleccions per a la renovació dels consells escolars, acció que comporta l'accés de moltes persones de la comunitat educativa als recintes dels centres educatius i és per això que s'ha decidit posposar per al curs 2021 - 2022.

Es prorroga el consell escolar actual de forma transitòria durant aquest curs 2020-2021 i fins a la celebració de les eleccions durant el primer trimestre del curs 2021-2022. Les persones representants de tots els sectors que finalitzaven el mandat continuaran exercint fins a les properes eleccions per mantenir la participació de cada sector de la comunitat educativa.

Quan no sigui factible mantenir els membres actuals (renúncies d'alumnes, de pares i mares, jubilacions, vacants, cessaments i d'altres): cal substituir el o la representant per la persona que en les darreres eleccions va quedar en situació de suplent o reserva, sempre que aquesta segueixi mantenint els requisits que la van fer ser elegible com a representant. El seu nomenament ha de ser només per al període transitori, fins la celebració de noves eleccions. Aquest ha sigut el cas dels representatns dels alumnes, que el curs passat van finalitzar els estudis de secundària al nostre centre i han estat substituits pels alumnes que van quedar en situació de suplents. 

 

DELEGATS CURS ALUMNES

Els alumnes de cada curs trien anualment a un consell de curs, que està constituït per un alumne delegat, un subdelegat i un secretari.

El consell de curs és un dels òrgans de participació de l'alumnat i es reuneixen periòdicament amb l'equip directiu del centre, per tal d'analitzar suggeriments i aportacions de millora. 

 

DELEGATS DE CURS PARES

El nostre centre té com una de les seves prioritats permanents el millorar el grau de participació i implicació de les famílies en la vida del centre, en un clima de confiança i esperit de col·laboració mútua, units en una finalitat comuna: la formació dels nens i nenes i la seva educació en la qual tant pares i mares com educadors estem compromesos.

Un dels instruments que disposem per afavorir i potenciar la participació és a través de la figura del delegat de curs. Es tracta de un pare o una mare per a cada classe, que tenen com a missió canalitzar inquietuds, projectes, suggerències, etcètera. Amb estreta col·laboració amb la titularitat i direcció del centre i tot el claustre de professors i professores.


Arxius: