L'escola

Missió, Visió i Valors


 

MISSIÓ

  • El Col·legi Singuerlín fou creat el 1967 amb el compromís i voluntat de servir a la societat contribuint a l'adequada formació de l'alumnat mitjançant un servei educatiu de qualitat.
  • Facilitem una atenció i seguiment individualitzats, amb col·laboració estreta amb les famílies, confiant en professionals de l'equip docent i no docent del centre.
  • Una bona preparació acadèmica tant en l'àrea científico-tècnica, com en les humanitats per tal de preparar a l'alumnat per a la seva continuació d'estudis postobligatoris. A més, tenint present l'ensenyament multilingüe, posant especial èmfasi en la llengua anglesa, sent centre formador i examinador de Cambridge. La formació integral també es complementa amb els estudis de nivell musical a educació infantil i primària, formant part de les escoles de música vinculades al Conservatori del Liceu.

VISIÓ:

  • La relació entre la família i l'escola ha de ser tan estreta com sigui possible per aconseguir una acció educativa coherent. La nostra concepció d'escola com a complement i col·laboradors de la família, fa que cerquem una relació propera entre l'escola i la família, a través d'una comunicació fluida, amb la finalitat d'obtenir una acció educativa coherent i amb corresponsabilitat.
  • L'exercici de les diferents competències assignades a la Direcció i al professorat s'ha de desenvolupar, harmònicament i solidàriament, al servei de cada persona i de cada família. El treball en equip, el contrast, les experiències i la participació activa del professorat en la investigació de problemes educatius, són determinants de l'estil propi del nostre centre.
  • La tutoria és el seguiment de l'alumnat en tots els àmbits de l'educació, entesa aquesta com un procés integral (acadèmic i personal) al llarg de tota la seva vida escolar.
  • El tutor/a procura conèixer bé l'alumne, seguir de prop el seu rendiment i orientar-lo en les decisions. S'entrevista periòdicament amb les famílies i parlen de tots aquells aspectes que incideixen en l'educació de l'alumnat, amb la finalitat de concretar objectius comuns de millora: dels temes acadèmics, del caràcter del fill/a, dels hàbits, dels amics i amigues, de la relació amb els germans/es i els pares i mares, etcètera.
  • Els objectius generals inclosos en l'educació que oferim, cobreixen la totalitat de les capacitats humanes: formació intel·lectual, educació de la voluntat, educació en el treball, educació per a la convivència i els valors socials, educació en relació amb l'amor humà, l'afectivitat i la sexualitat, educació moral, educació física, educació per al temps lliure, educació estètica i espiritual.

VALORS:

  • Una educació humana que prepari a cada alumne per afrontar, amb autonomia i responsabilitat, totes les circumstàncies de la vida en les quals les seves decisions se sustentaran en les virtuts i els valors que hagi adquirit.
  • El centre basa la seva acció educativa en una visió cristiana de la persona, de la vida i del món, tot cercant una educació en la llibertat i la responsabilitat, així com en l'actitud de servei i la promoció de la justícia per mitjà d'una educació per la pau i la solidaritat, que esdevingui transformadora de la societat i faci de les persones agents compromeses en un món més just i fratern.

Arxius: