L'escola

Etapes educatives


Educació Infantil 0-3 anys:

 

Educació Infantil 3-6 anys:

Al Col·legi Singuerlín, tot l'equip de mestres, que conformen l'etapa d' Educació Infantil, treballem per aconseguir que els nostres alumnes, quan acabin l'etapa, aconsegueixin assolir les capacitats proposades des del Departament d' Ensenyament.

Aquestes capacitats giren entorn a quatre eixos principals, que són: aprendre a ser i a actuar cada vegada més autònom; aprendre a pensar i a comunicar; aprendre a descobrir i a tenir iniciativa; i per últim, aprendre a conviure i a habitar en el món. A partir d'aquí les capacitats, abans esmentades, es reparteixen a dins d'aquests eixos.

Al Col·legi Singuerlín treballem per tant per assolir tot això. I ho portem a la pràctica a través d'un pla de treball específic i detallat. Nosaltres, comencem a treballar a partir del nen i del seu entorn més immediat.  La resta d'àrees s'entrelliguen per aconseguir l'assoliment d'aquests dos punts.

No obstant, també donem molta importància ala lecto-escriptura i comencem a treballar-la des del començament de P-3. Aquest n'és un tret distintiu de la nostra escola.

A P-3, comencem a treballar el cos a partir de l'imatge global i els trets diferencials (si són nen o nena). A més a més, també treballem el control postural i el moviment espaial.  De l'entorn immediat del nen comencem a treballar a partir de la família i de la seva classe.

A P-4, s'amplia el punts que inicialment s'han començat a treballar a P-3 i n'afegim de nous. Amb el cos humà ja hi afegim les articulacions i amb el control postural i el moviment espaial aprofundim en el seu desenvolupament. En l'entorn immediat, continuem treballant amb la família i ampliem el coneixement de l'escola.

A P-5, s'acaben d'assolir els punts treballats a P-3 i P-4 i treballem de nous. Amb el cos, els nens ja poden treballar i distingir alguns dels principals òrgans interns del seu cos i saber quina és la seva funció. Sense deixar de banda, el control postural i el moviment espaial que el continuem treballant. Això ens permetrà situar els nensa dins d'un full i sabran situar-se per poder treballar la lectura i l'escriptura. I quan parlem de l'entorn immediat, parlem de la família,l'escola i les formes de treball, ja siguin individuals o col·lectives.

Si parlem de la lecto-escriptura, que és el tret distintiu de la nostra escola, la treballem des del començament. A P-3, es fa un treball exhaustiu del nom del nen i del coneixement de totes les lletres que conformen l'abecedari, i es comença a llegir les síl·labes més senzilles. A P-4, es treballa el seu nom i dos cognoms i comença el procés lector. I a P-5,comencem a treballar la lletra lligada i aprofundim en  el procés lector treballant sobretot la comprensió lectora. A més a més, iniciem l'escriptura sense model fent que els nens enllacin la lectura i l'escriptura.

 

Educació Primària:

Les finalitats d'aquesta etapa són proporcionar a l'alumnat un marc d'aprenentatges instrumentals per desenvolupar les capacitats de sociabilitat, de relació i de descoberta dins d'un àmbit físic i afectiu adequat a les seves característiques.

Família i centre educatiu tenen un objectiu comú, col·laborar de manera activa en la formació dels infants. El fet que tots actuïn fonamentalment d'acord, comportarà que l'infant gaudeixi de la seguretat i l'estabilitat afectiva necessària per a una adequada formació.

Els objectius bàsics de l'Educació Primària són:

- Afavorir el procés de desenvolupament harmònic de la personalitat de l'alumne.

- Promoure el respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones i als principis bàsics de la convivència i la democràcia.

- Crear actituds solidàries i de tolerància rebutjant discriminacions degudes a l'edat, la raça, la religió, el sexe i altres diferències de caràcter físic, psíquic o social.

- Facilitar el desenvolupament d'aprenentatges conceptuals , procedimentals actitudinals que possibilitin la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la ciència i la cultura i dels entorns, tecnològic i d'informació ,que caracteritzen la societat actual i la seva evolució.

- Infondre valors referits a la salut individual i col•lectiva, a la conservació del medi ambient, a la cooperació i a la pau.

- Fomentar el sentiment de pertinença i estima al país amb les seves característiques socials, culturals, geogràfiques, històriques i lingüístiques, alhora que promoure el coneixement d'altres pobles i comunitats.

- Establir les bases per a l'aprenentatge autònom i continu i per a l'exercici d'activitats professionals.

Objectius que pretenem assolir treballant el desenvolupament de les capacitats motrius, d'equilibri personal, lingüístiques, matemàtiques, físiques i socials per tal que els infants puguin assolir una maduresa i autonomia personals així com les capacitats de convivència social.

Per últim, com a fruit de l'Avaluació Interna del curs passat, ens hem proposat com a objectius per aquest curs: un reforç de l'ortografia, càlcul mental i de les habilitats relacionades amb la lectoescriptura.

 

Educació Secundària Obligatòria:

El nostre projecte té com a objectius:

El desenvolupament de les competències bàsiques: les comunicatives, per comprendre i expressar la realitat; les metodològiques, per activar l'aprenentatge; les personals; i les específiques, centrades a conviure.

Que els alumnes arribin a parlar i escriure amb correcció, el català, el castellà i l'anglès per a expressar-se amb fluïdesa i eficiència en aquestes llengües.

La integració de les noves tecnologies  en el procés d'ensenyament - aprenentatge i en l'avaluació de les diferents matèries del currículum. Cal destacar la digitalització a l´aula i la participació en el projecte 1x1 com elements pedagògics i innovadors en la nostra tasca educativa.

Atendre a la diversitat de necessitats educatives. Els professors, integrats en diferents Departaments, planifiquen el currículum i s'interessen perquè l'alumne arribi a descobrir les pròpies aptituds i la forma més eficient de desenvolupar-se.

Donar una orientació professional  durant l´últim curs, amb suport psicopedagògic del centre,  perquè l'alumne  pugui  optar a una d'aquestes opcions  en acabar l'ESO: Continuar estudis postobligatoris de Batxillerat , Cicles Formatius de Grau Mitjà o integrar-se al món laboral.

Desenvolupar i consolidar hàbits de convivència, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.

 

Batxillerat Dual:

Què és? El Dual Diploma Program consisteix en cursar, de manera simultània, el batxillerat espanyol de forma presencial i el nordamericà de forma virtual, obtenint així la doble titulació en Batxillerat espanyol i High School nordamericà. La prestigiosa institució Academica International Studies és qui gestiona aquests estudis, amb alumnes de Dual Diploma a tot el món.

Qui el pot cursar? En el nostre centre es pot començar a 2n d'ESO i, si pot anar afegint a 3r i a 4t d'ESO tots aquells nois i noies que es vulguin sumar a aquest projecte. Cal tenir un bon perfil acadèmic i motivació pel programa ja que aquest requereix un alt grau de compromís i esforç personal.

Com funciona? El programa convalida el 75% d'assignatures del High School americà amb assignatures de la ESO i Batxillerat espanyols, que cal que estiguin aprovades amb bones notes. El 25% restant, equivalent a 6 assignatures, es cursa de manera online amb el seguiment d'un professor americà. Per a superar les assignatures, els alumnes han de realitzar treballs, projectes i videoconferències en anglès.

Quin és l'objectiu?

Més enllà d'obtenir una doble titulació, l'alumne:
- Millora significativament el seu nivell d'anglès, ja que treballa 100% en aquest idioma.
- Aprèn a utilitzar plataformes digitals d'ensenyament i millora el seu maneig tecnològic.
- El més important: Adquireix responsabilitat, maduresa i autonomia a l'hora de treballar.